Naše škola potápění nabízí i speciální potápěčské kurzy: Noční potápění, Navigace, Fotografování pod vodou, Hloubka, Specializace techniky a výstroje, Specializace Enriched Air Nitrox, Stress & Rescue Diver kurz či kurz fotografování pod vodou. Podívejte se na více informací.


Speciální kurz vyvážení, plavání v trimu, couvání, otáčení: 1000 kč 

Speciální kurz jednotlivé specializace (  Noční potápění, Navigace, Hloubka, Specializace techniky a výstroje a jiné ) 2500 kč

Rescue Diver vč. kurzu první pomoci  8190 kč

Specializace Nitrox Diver  4990 kč

Specializace Advanced Nitrox Diver 5990 kč 

Suchý oblek 4950 kč

Fotografování pod vodou  6990 kčPřihlaste se do kurzu Speciální potápěčské kurzy v Ostravě

Smlouva o absolvování potápěčského kurzu online, plus voda lom Výkleky.

 

 

Poskytovatel:                                                              Klient jméno:

Dive Crew School spol. s r.o.                                      …………………………………..

IČ: 08988447

sídlem Rudná 809/6, Vítkovice, 703 00 Ostrava             nar. ……………………………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 81545                 bytem …………………………..

zastoupena Tomášem Melichárkem, jednatelem             …………………………………..

tel.602719271, email.tomas@divecrew.cz                                                                                                                                                                        Tel……………………………….

                                                                                   Email. …………………………..

(dále jen „poskytovatel“)                                                                                    (dále jen „klient“)

 

uzavřeli tuto Smlouvu o absolvování potápěčského kurzu

 

 1. Předmětem této smlouvy je zajištění možnosti absolvování potápěčského kurzu klientem, a to v rámci klientem zvoleného výukového programu (potápěčské školy), jakožto i v rámci klientem zvoleného kurzu.

 

Výběr výukového programu:( ) PADI 153065                                                    ( ) EDS European Diving School CZ008

 

Označení kurzu:                …OWD…AOWD…Nitrox…Rescue…Foto/film…(označte váš kurz)……………………….

 

Místo pořádání kurzu:( ) Ostrava                                                                      ( ) Prostějov

 

Termín zahájení kurzu:      …………………………………………………………………….

 

Náplň kurzu (tedy požadované teoretické, a praktické dovednosti) je předepsána klientem zvolenou potápěčskou školou. Poskytovatel v rámci dále uvedené ceny kurzu bude zajišťovat výuku v níže uvedeném rozsahu:

a)      6x teoretické lekce,

b)      8x praktická lekce v bazénu Havířov, nebo Prostějov.

c)      4x praktická lekce tzv. v otevřené vodě lom Výkleky, voda +15 C min. termín na domluvě s instruktorem.

 

V rámci absolvování kurzu zajišťuje poskytovatel pro klienta potápěčské vybavení včetně foukání vzduchem (pokud se nejedná o tzv. výlet za potápěním), a to s výjimkou masky, šnorchlu, ploutví s otevřenou patou, neoprenových botiček, haubny (potápěčské kukly), rukavic, kteréžto vybavení nejpozději na praktické lekce na otevřené vodě, musí mít klient vlastní.

 

 1. Klient bere na vědomí, že závazek poskytovatele je splněn umožněním absolvování daného kurzu potápění. Poskytovatel negarantuje to, že klientovi bude potápěčská licence skutečně udělena, tedy že splní veškeré požadavky potápěčské školy. Poskytovatel se zavazuje vynaložit náležité úsilí k tomu, aby klient tyto požadavky řádně splnil.

 

 1. Klient je povinen sjednaný kurz absolvovat do 6 měsíců od termínu jeho zahájení. V případě, že by měsíc před nejzazším termínem pro ukončení kurzu připadal na období, kdy teplota vody pro uskutečnění ponorů na volné vodě nedosahovala teploty +15 stupňů Celsia, pak se tento termín prodlužuje vždy o 3 měsíce.

 

 1. Klient uzavřením této smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel vyžaduje doložení souhlasu ošetřujícího lékaře klienta s absolvováním dotčeného školení, přičemž do doby doložení tohoto potvrzení není poskytovatel povinen realizovat s klientem tzv. ponory na otevřené vodě.

 

 1. Klient je při absolvování kurzu povinen se zcela řídit pokyny poskytovatele. Klient bere na vědomí, že přístrojové potápění je obecně řazeno mezi rizikové sporty a klient je tedy povinen počínat si při absolvování kurzu s náležitou opatrností.

 

 1. Cena kurzu je stanovena na ……………………..,- Kč včetně DPH.

 

 1. Cena kurzu je splatná ………………………………………….. .

 

 

 1. Poskytovatel zapůjčuje po dobu kurzu (tedy na jednotlivé lekce) klientovi následující vybavení, za které odpovídá:

 

Kompenzátor vztlaku Scubapro  vel. ……………….                   Automatiku  Scubapro  č. ……………………

 

Láhev     č. ……………………….                          Zátěž  ks …………   kg …………..   Oblek     vel. ……………………..

Klient se zavazuje mu zapůjčenou potápěčskou výstroj užívat řádně a obvyklým způsobem, tedy v souladu s návodem k užívání, a pokud tento nebyl předán, pak tak, jak by s výstrojí zacházel její běžný obezřetný uživatel.

 

Klient je po skončení doby půjčení povinen výstroj předat ve stejném stavu, jak ho přebírá s výjimkou běžného opotřebení.Poskytovatel prohlašuje, že zapůjčená potápěčská výstroj je starší a užívaná, avšak zcela funkční. Klient si danou výstroj prohlédl, zkontroloval její stav, kdy veškeré případné vady a poškození zanesl do přílohy k této smlouvě, když v případě neuvedení vad a poškození se má za to, že výstroj byla předávána zcela bezvadná.

 

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněn zrušit, a tedy přesunout, svou účast na kurzu z důvodu, pro které by byla omluvena v práci (nemoc, čerpání dovolené, apod.). Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že je zcela zdráv, přičemž zároveň prohlašuje, že 14 kalendářní dní před uzavřením této smlouvy jsem nepřišel do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mi nebo takovéto osobě není nařízeno karanténní opatření, přičemž toto se zavazuji splňovat po celou dobu trvání kurzu. V případě, že se klient nemůže účastnit teoretické nebo bazénové lekce, pak tuto si nahradí, a to po dohodě s poskytovatelem, nejpozději v rámci následujícího kurzu, kdy bude daná lekce realizována.

 

 1. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že pokud bude klient požadovat jakoukoliv tréninkovou lekci navíc, oproti rozsahu uvedeného v článku II. bodu 1. této smlouvy, pak je oprávněn si zapůjčit nezbytnou výstroj, a to za částku 200,-Kč, přičemž klient bere na vědomí, že tato tréninková lekce je v zásadě bez přímé přítomnosti instruktora nebo osoby jím pověřené, kdy instruktor nebo osoba jím pověřená je však klientovi připravena poskytnout náležité vysvětlení, asistenci, apod.

 

 1. Klient prohlašuje, že je plně informovaný o rozsahu, způsobu a délce zpracování jeho osobních údajů, a to pro účely plnění smluvních a zákonných povinností společnosti, když za tímto účelem podepsal a převzal poučení o zpracování jeho osobních údajů. Klient taktéž případně udělil souhlasy se zasíláním obchodních sdělení, případně s pořizování audiovizuálních záznamů.

 

 1. Klient je plně srozuměn mimo jiné s tím, že jeho osobní údaje budou předány pro účely centrální registrace potápěčské licence a vyhotovení potápěčské certifikace klientem zvolené potápěčské škole, jakožto i případného kontaktování klienta za účelem ověření plnění povinností poskytovatelem. Klient je dále srozuměn s tím, že některé jeho osobní údaje budou dostupné pro přihlášení do on-line systému sloužícího pro ověření platnosti potápěčské kvalifikace. Za účelem vystavení certifikace klient poskytne svou tzv. pasovou fotografii poskytovateli.

 

 1. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. Taktéž její zrušení je možno provést pouze písemnou formou. Klient souhlasí s tím, aby mu materiály byly on-line poskytnuty bezodkladně po uzavření této smlouvy, kdy je srozuměn s tím, že v takovémto případě není oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s § 1837 občanského zákoníku.

 

 1. Případná neplatnost některého z ustanovení uzavřené smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pokud bude jakékoliv ujednání této smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze smluvních stran nebude přijetí takovéhoto nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch.

 

 1. V případě sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou má klient, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz. Klient, který si zakoupil službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.Klient je ale oprávněn vždy předložit spor k řešení u příslušného soudu.

 

 1. Klient je povinen při návštěvě bazénů nebo volné vody, dodržovat i přiložené desatero, s nímž byl seznámen před uzavřením smlouvy a s nímž souhlasí.

 

 1. Tato smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech, když obě vyhotovení mají povahu originálu a každá strana obdrží jedno její vyhotovení.

 

 1. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání smluvních stran, že si smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy a jejich příloh, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu této smlouvy nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle této smlouvy, tuto smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.Uzavírá-li klient tuto smlouvy ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, příp. disponuje zmocněním tímto zástupcem, který rovněž souhlasí s účastí nezletilého na shora uvedeném kurzu.

 

 

 

V Ostravě dne ……………………

 

 

…………………………………………                           …………………………………………

Poskytovatel                                                                  Klient

 

 

 

 

Klient (dále uvedeno „zákazník“) bere na vědomí, že společnost o něm eviduje a zpracovává osobní údaje zahrnující:

 

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště/sídlo, identifikační číslo, apod.,

b) další údaje, pokud jejich zpracovávání je nezbytné pro účely plnění dalších povinností společnosti (zejména souhlas lékaře s absolvováním kurzu, e-mailové spojení pro účely komunikace s potápěčskou školou,apod.),

c) údaje dotýkající se platební morálky, a to zejména za účelem řádného vedení účetnictví, sledování insolvenčních aj. rejstříků.

 

Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z dotčených právních předpisů, případně plnění smluvních závazků společností. V případě nesdělení daných údajů nebude moci společnost plnit předmětné povinnosti.

 

Zákazník je povinen sdělovat společnosti změny svých údajů, a to za účelem zajištění správnosti, úplnosti a autenticity údajů zpracovávaných společností. Zároveň má zákazník právo požadovat opravu jednotlivých evidovaných údajů. Za účelem ověření správnosti a autenticity údajů je společnost povinna vyhovět žádosti zákazníka o sdělení údajů, které o něm jsou zpracovávány, a to ve formě potvrzení o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány v jakém rozsahu, za jakým účelem, apod.

 

V případě, že společnost zřídí pověřence pro ochranu osobních údajů, pak je povinna zákazníkovi tuto skutečnost sdělit, a to včetně náležité identifikace tohoto pověřence.

 

Společnost zpracovává účetní agendu v rámci systému ………. , přičemž v rámci tohoto systému je společnost aktivní samostatně vede její účetní agendu …………., přičemž tento subjekt plní ve vztahu ke konkrétním zákazníkům všechny povinnosti v rozsahu minimálně stejném, jako společnost.

 

Každý ze subjektů, o němž společnost zpracovává osobní údaje, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto se případně také domáhat soudní ochrany, a to ve všech otázkách ochrany jeho osobních údajů.

 

Jakmile odpadne důvod pro zpracování osobních údajů, tedy zejména po uplynutí 10 roků od ukončení kalendářního roku, kdy zákazník absolvoval u společnosti poslední kurz, je společnost povinna vymazat osobní údaje zákazníka. Zákazník má právo, aby společnost odstranila osobní údaje o zákazníkovi před tímto datem, pokud tento je zpracovává neoprávněně, případně chybně, a k opravě chyby nedojde ani po výzvě k jejich opravě.

 

Zákazník bere na vědomí, že tímto odstraněním jeho OÚ zůstává nedotčeno jejich zpracování, a zejména dálkový přístup některých OÚ (jména, příjmení a data narození) v systému garanta výukového systému, a to pro účely ověření platnosti společností zákazníkovi udělené licence.Společnost výslovně upozorňuje zákazníka, že v rámci úspěšného absolvování kurzu potápění a vystavení tedy příslušné potápěčské certifikace, tato certifikační autorita poskytuje službu spočívající v dálkovém ověření zajištěné licence, a to skrze oficiální stránky autority vystavující certifikaci, a to po zadání jména, příjmení a data narození zákazníka.

 

Společnost není oprávněna činit jakékoliv rozhodování v záležitostech zákazníka toliko na základě automatizovaného zpracování jeho osobních údajů, ani provádět jakékoliv jeho profilování, a to vyjma případného posouzení termínu splatnosti jednotlivých závazků zákazníka.

 

Společnost je povinna informovat zákazníka o jakémkoliv ohrožení jeho osobních údajů.

 

Společnost nezpracovává osobní údaje zákazníka z titulu jeho souhlasu, ale pouze z titulu plnění zákonných povinností, a to s výjimkou zpracování osobních údajů tak, jak obchodní partner poskytl firmě souhlas (viz, dále).

 

Zákazník ve vztahu k zpracování svých osobních údajů společností má zejména následující práva: přenositelnost, omezení zpracování (žádost o dočasný přesun do jiného systému nebo znepřístupnění),vydání potvrzení o zpracovávání údajů o něm,opravu, vymazání,a informace o přijatých opatřeních. V případě uplatnění těchto práv nebo jen případně jednoho z těchto práv zákazníkem, vyřídí toto společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, přičemž společnost následně zašle zákazníkovi zprávu o způsobu a termínu vyřešení jeho žádosti.

 

Pokud chcete jakékoliv osobní údaje zpracovávat na základě souhlasu, případně chcete realizovat níže uvedené činnosti, pak k tomuto potřebujete souhlas zákazníka, přičemž tento by mohl mít následující podobu. 

 

Zákazník poskytuje společnosti níže uvedené souhlasy:

 

 Se zasílání obchodních sdělení na jím uvedenou e-mailovou adresu, a to na dobu trvání kurzu a dále na dobu 10 roků od ukončení kurzu, k čemuž tímto obchodní partner dává výslovný souhlas, který však je oprávněn kdykoliv odvolat, a to sdělením na email ………………………. .

 

ANO x NE

 

Pzn. V případě neudělení souhlasu nejsou zákazníkovi  zasílány žádné obchodní nabídky ani upozornění na akce společnosti. Neudělení souhlasu se jinak nedotýká plnění povinností stran z přihlášky do kurzu potápění.

 

 

S pořízení audiovizuálních materiálů, a to za účelem zlepšení výuky, přičemž tyto materiály budou veřejně dostupné na stránkách www.youtube.com, …………. .

ANO x NE

 

Pzn. V případě neudělení souhlasu nebude tato služba – pořízení audiovizuálních materiálů realizována. Souhlas musí být poskytnut všemi účastníky kurzu, jinak se postupuje tak, jako kdyby souhlas poskytnut nebyl.

Kurzy potápění


Škola potápění Ostrava

Dive Crew Czech spol. sr.o
Rudná 809/6
703 00, Ostrava

+420 602 719 271
tomas@divecrew.cz

IČ: 43965288
DIČ: CZ43965288
Vedená u rejstříkového soudu v Ostravě C 2589

Provozní doba

 

Pozor ve čtvrtek zavíráme dříve z důvodu konání potápěčských kurzů v Prostějově. Mimo uvedené časy volejte zda nejsme již na prodejně, obvykle tam jsem již od 10hod  tel.602719271

 

Pondělí12-18
Úterý, Středa10-18
Čtvrtek10-15
Pátek-NeděleZavřeno

© 2024 Škola potápění Ostrava – Dive Crew škola potápění Ostrava, prodej potápěčského vybavení, servis.

Vytvořeno pomocí WebLocalBusiness